Dane formalne Spółki Akcyjnej Unravel :

Unravel Spółka Akcyjna
Pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław
NIP: 8971879134
REGON: 386117266

Zarejestrowana pod numerem KRS 0000842732 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału akcyjnego: 100.000 zł
Liczba akcji: 10.000
Wartość nominalna akcji: 10 zł

Aktualności:

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNRAVEL S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy Spółki

Dematerializacja akcji